30 oct. 2015

A CORPORACIÓN MUNICIPAL APROBA A CONTA XERAL DO 2014 E FINANCIAR UNHA NOVA EDICIÓN DA OBRA DE MANUEL MARÍA, "SONETOS AO VAL DE QUIROGA"

A corporación municipal celebrou onte unha sesión plenaria ordinaria.
O primeiro punto que se tratou nesta sesión, tras a aprobación da acta da sesión plenaria do 31 de agosto, foi a conta xeral do orzamento do 2014. A oposición a pesar de absterse na votación coincidiu en afirmar que se aprecia unha mellora con respecto a anteriores exercicios.
A continuación aprobouse provisionalmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal unha vez incluida a documentación requerida pola Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio. Tras esta aprobación o documento remitirase inmediatamente á Xunta de Galicia para proseguir coa súa tramitación canto antes.
Os seguintes puntos debatidos foron as mocións presentadas polos distintos grupos. As duas primeiras presentadas polo Bloque Nacionalista Galego, unha relativa á revisión da taxa de regularización catastral e a revisión do tipo de gravame municipal que se aplica no Imposto de Bens Inmobles, que finalmente non foi aprobada por non contar co voto favorable do PP, aducindo que en canto a taxa está regulada por lei e non se pode facer nada e o concello de Quiroga xa conta con persoal que lles facilita aos veciños información e asesoramento en todos os temas de catastro.
A outra moción do BNG solicitaba que o concello financiara unha segunda edición da obra de Manuel María, Sonetos ao Val de Quiroga. A esta moción que foi aprobada por unanimidade, añadiuselle unha enmenda do grupo de goberno pola que non só se vai apoiar esta obra, se non que o concello xa ten concretado o número de exemplares que vai financiar e tamén que se lle poñerá o nome deste escritor á sala de exposicións da Casa da cultura.
As seguintes mocións unha do Grupo Municipal Socialista na que se solicitaba que se modificara e amplíara o horario da ludoteca municipal, foi rexeitada porque a súa ampliación implicaría un gasto para o concello.

E duas do Partido Popular, unha relativa á Defensa do Estado de Dereito e cohesión de España; na que se solicitaba poñer en valor a cohesión e a unidade de España e defender a soberanía nacional por non ser vulnerable nin fraccionable. E outra relativa á atención aos refuxiados, para colaborar coa Xunta a Fegamp e as ONGs para acoller e integrar aos refuxiados.

No hay comentarios:

Publicar un comentario