24 ene. 2017

ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS DO BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL DO PLAN REHABITA DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS DA XUNTA DE GALICIA

O concello de Quiroga está adherido ao programa do Bono de Alugueiro Social do Plan RehaVita da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras  da Xunta de Galicia.
 A Xunta ten aberto o prazo de solicitude de axudas deste bono tras a publicación o 30 de decembro no Diario Oficial de Galicia (DOG) da convocatoria pola que se poden solicitar estas subvencións. Dado que as axudas teñen carácter plurianual, os fondos destinados a estas axudas distribúense en tres anos.
 As  axudas, cun importe de 150 euros mensuais, concédense por un período de ata 12 meses, que poderá prorrogarse, previa solicitude do interesado, por un período igual ao da concesión inicial ata un máximo de dous anos.
 A maiores, o programa contén unha axuda adicional de 450 euros para cubrir os gastos de formalización dun novo contrato de alugueiro ou, no caso de permanecer na mesma vivenda, para atender pagos pendentes.
 O obxectivo do Bono de Alugueiro Social é atender as necesidades das familias con dificultades para o pago do alugueiro, establecendo a orde de convocatoria para 2017 que están dirixidas aos seguintes colectivos:
 a)Aquelas que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estar inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron a interposición pola persoa arrendadora, dunha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas ou por unha resolución xudicial de terminación dun procedemento da mesma natureza.
 b)As vítimas de violencia de xénero con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que no momento da solicitude, se atopen residindo nun recurso de acollida dos integrados na rede galega de acollemento para este colectivo e adscritos a unha administración pública.
 c)Aquelas unidades de convivencia con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que foran privados da súa vivenda habitual por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc.
 No caso de desafiuzamento por impago do alugueiro o contrato de arrendamento que motivou o procedemento deberá ter unha duración non inferior a 12 meses.
O prazo para a presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da pu­blicación desta orde no DOG e rematará cando se esgote a partida orzamentaria contida nesta convocatoria e, en todo caso, o día 20 de novembro de 2017.
Para solicitar as subvencións ou para máis información, poden pasar pola oficina da vivenda ubicada no edificio da antiga cárcere ou chamar o teléfono 982.42 83 97. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario